Regulamin promocji i zapisu do newslettera

REGULAMIN PROMOCJI

KOD RABATOWY NA ZESTAW PRO HAIR REPAIR MINI KIT ZA ZAPIS NA NEWSLETTER

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Promocji jest spółka MAD COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Olkuska 12, 02-604 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Sarmacka 5B, 02-972 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875269; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 5213915789; REGON: 387778544, adres poczty elektronicznej: kontakt@k18hair.pl.
  2. Niniejszy Regulamin oraz Promocja są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klientów będących przedsiębiorcami. Dla uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że Promocja nie jest skierowana do konsumentów.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że brak podania danych uniemożliwi udział w Promocji.
  4. Promocja przeprowadzana jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.k18hair.pl.
  5. Wszelkie pojęcia występuje w niniejszym Regulaminie, które rozpoczynają się wielką literą i nie zostały zdefiniowane poniżej (np. Umowa Sprzedaży, Zamówienie, Newsletter), należy rozumieć zgodnie z ich definicją w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. DEFINICJE:
  1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
   1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym udział w niniejszej Promocji, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta lub zamierza skorzystać z Promocji i spełnia dodatkowo warunki przewidziane w pkt. 3 Regulaminu.
   2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   3. ORGANIZATOR – spółka MAD COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Olkuska 12, 02-604 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Sarmacka 5B, 02-972 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875269; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 5213915789; REGON: 387778544, adres poczty elektronicznej: kontakt@k18hair.pl.
   4. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
   5. PROMOCJA – niniejsza promocja dla Klientów przeprowadzana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   6. RABAT – rabat o wartości: 20 % udzielany na podstawie kodu rabatowego otrzymanego w Promocji przez Klienta i przysługujący na zakup 1 sztuki Produktu – zestawu Pro Hair Mini Kit (mgiełka 30 ml + maska 15 ml) dostępnego w Sklepie Internetowym.
   7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji.
   8. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – regulamin Sklepu Internetowego udostępniany przez Organizatora na jego stronie internetowej pod adresem: _____www.k18hair.pl____.
   9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.k18hair.pl, w którym przeprowadzana jest Promocja.
 3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI
  1. Promocja trwa od 10.07.2023 do czasu jej odwołania przez Organizatora („Czas Trwania Promocji”).
  2. Udział w Promocji jest bezpłatny i dobrowolny.
  3. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient będący przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług fryzjerskich. 
  4. Promocja polega na przyznaniu Rabatu każdemu Klientowi, który spełnia warunki udziału w Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zapisze się do Newslettera zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego w Czasie Trwania Promocji.
  5. Warunkiem zapisu na Newsletter, a w konsekwencji skorzystania z Promocji jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu marketingowym, polegającym na przesyłaniu informacji handlowych o produktach i usługach Sklepu Internetowego na podany adres poczty elektronicznej. Wyrażenie zgody przez Klienta jest dobrowolne, tak jak sam udział w Promocji. Klient ma również możliwość w każdej chwili wycofania wyrażonej zgody, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło przed cofnięciem zgody.
  6. Klient uczestniczący w Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klientowi zabrania się korzystania z Promocji w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa. Klientowi zabrania się także podejmowania działań zmierzających do obejścia warunków udziału w Promocji.  
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania w każdej chwili, czy Klient spełnia warunki udziału w Promocji. Podstawą weryfikacji przedmiotu działalności Klienta są informacje udostępnione w odpowiedniej ewidencji działalności lub rejestrze sądowym, w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa. Dodatkowo, w razie wątpliwości Organizator ma prawo zażądać od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub dokumentów rejestrowych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia jego prawa do udziału w Promocji oraz wstrzymać udział Klienta w Promocji na czas trwania tej weryfikacji.
  8. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Promocji Klienta, który nie spełnia warunków udziału w Promocji lub też narusza postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji.
 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z RABATU
  1. Klient, który spełni warunki przewidziane w pkt. 3.4 Regulaminu, otrzymuje od Organizatora na podany adres poczty elektronicznej kod rabatowy, który uprawnia go do skorzystania z Rabatu.
  2. Rabat ważny jest przez okres 7 dni kalendarzowych od dnia jego przyznania Klientowi, lecz nie dłużej niż do zakończenia Czasu Trwania Promocji – w tym okresie Klient może skorzystać z Rabatu.
  3. Rabat może zostać wykorzystany wyłącznie w Sklepie Internetowym Organizatora oraz jedynie na zakup 1 sztuki Produktu – zestawu Pro Hair Mini Kit (mgiełka 30 ml + maska 15 ml).
  4. W celu skorzystania z Rabatu Klient powinien dokonać łącznie trzech kolejnych kroków – (1) dodać do elektronicznego koszyka Produkt objęty Rabatem, (2) podać we właściwym polu Formularza Zamówienia otrzymany kod rabatowy oraz (3) potwierdzić złożenie Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia kod rabatowy zostaje wykorzystany.
  5. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę ani inny ekwiwalent pieniężny.
  6. Rabat ma charakter jednorazowy i jest niepodzielny.
  7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, dla której zastosowany został Rabat, Klientowi nie przysługuje zwrot wykorzystanego Rabatu ani jego równowartości. 
  8. Rabat naliczany jest od aktualnie widocznej na stronie Sklepu Internetowego ceny Produktu, z wyłączeniem kosztów dostawy oraz innych dodatkowych opłat niestanowiących ceny Produktu.
  9. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami oraz indywidualnie przyznawanymi rabatami w Sklepie Internetowym, chyba że warunki odrębnej promocji lub rabatu stanowią inaczej.
 5. WARUNKI REZYGNACJI Z PROMOCJI
  1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z Promocji, np. rezygnując z użycia kodu rabatowego, w szczególności poprzez usunięcie wcześniej wpisanego kodu lub zaprzestanie składania Zamówienia przy jego użyciu.
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje związane z Promocją Klient może składać na przykład pisemnie pod adresem: ul. Sarmacka 5B, 02-972 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@k18hair.pl.
  2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 7. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. 
  2. Administrator może przetwarzać dane osobowe podawane przez Klientów w związku z udziałem w Promocji w następujących celach, podstawach prawnych oraz okresach: 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacja Promocji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na realizacji założeń Promocji, z której chce skorzystać osoba, której dane dotyczą

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji, rozwiązania umowy lub wygaśnięcia praw i obowiązków Organizatora i Klientów. 

Marketing bezpośredni 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora  

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

  1. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:  
   1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 7 Regulaminu. 
   2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 7 Regulaminu. 
  2. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
   1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 
   2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
   4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 7 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie. 
  2. Promocja organizowana jest w języku polskim.
  3. Promocja może zostać odwołana przez Organizatora w każdej chwili w taki sam sposób, w jaki została ogłoszona. Odwołanie Promocji pozostaje bez wpływu na prawa nabyte Klienta, w szczególności na już złożone Zamówienia oraz zawarte, wykonane i realizowane Umowy Sprzedaży z użyciem otrzymanego Rabatu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, a także przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl